Prehlásenie o ochrane osobných údajoch

V Európskej únii boli prijaté nové požiadavky na ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Týkajú sa nielen členských štátov, ale všetkých subjektov, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov Európskej únie. Prijatá legislatíva obsahuje množstvo špeciálnej terminológie a nových povinností a zodpovedností pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. (ďalej v texte ako ANGELINI) prijala, aby vyhovela požiadavkám novej legislatívy a splnila princíp transparentnosti voči dotknutým osobám (subjektom osobných údajov).

Získavanie osobných údajov. O zadanie údajov, ktoré slúžia na Vašu identifikáciu a ktoré môžu byť osobnými údajmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon"), vrátane údajov, ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, budete v prípade potreby výslovne požiadaný. Takýmito osobnými údajmi sú napríklad Vaše meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, atď. Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti ANGELINI Vaše osobné údaje, požiadame Vás o súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 Zákona. Ak Váš súhlas nie je vyžadovaný (napr. ak žiadate o zodpovedanie dotazu a zaslanie odpovede), budete o spracovaní Vašich osobných údajov vopred informovaný (pozri tiež časti „Cookies“ a „IP adresa“ ďalej v týchto Pravidlách). Spoločnosť ANGELINI môže spracovávať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu len z dôvodov stanovených v § 13 ods. 1 písm. b) až f) a v § 16 ods. 2 písm. b) až k) Zákona. Spoločnosť ANGELINI bude spracovávať Vaše osobné údaje vždy iba na konkrétne účely, o ktorých Vás bude vopred informovať.

Používanie osobných údajov. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov bude ich prevádzkovateľom v zmysle Zákona spoločnosť ANGELINI. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov budeme postupovať vždy v súlade so Zákonom a budeme vždy používať vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovávania Vašich osobných údajov. Ak by pre účely spracovávania Vašich osobných údajov malo dochádzať k ich medzinárodnému prenosu alebo k ich prenosu do tretej krajiny, budete o tejto skutočnosti informovaný pri získavaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo pri získavaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sa Váš súhlas nevyžaduje.

Zabezpečenie osobných údajov. Spoločnosť ANGELINI, ako aj ostatné spoločnosti zo skupiny ANGELINI, dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť ANGELINI vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle § 34 Zákona. Vaše osobné údaje nie sú nikdy zverejnené ani poskytnuté inému subjektu mimo spoločnosť ANGELINI alebo inú spoločnosť zo skupiny ANGELINI bez Vášho súhlasu, s výnimkou vyššie uvedených prípadov (povinnosť sprístupniť osobné údaje na základe zákona alebo rozhodnutia oprávneného orgánu verejnej moci).

Práva týkajúce sa osobných údajov. Spoločnosť ANGELINI sa vynasnaží zaistiť, aby boli osobné údaje, ktorá spracováva, aktualizované, presné, úplné a správne (t. j. v súlade s poskytnutými informáciami). Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov najmä nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré umožňuje dotknutej osobe získať od prevádzkovateľa informáciu, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracúvané, akým spôsobom a prípadne i prístup k týmto údajom;
  • Právo na opravu nepresných osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, prípadne ich doplnenie
  • Právo na výmaz osobných údajov, predovšetkým ak odvolá svoj súhlas a nebude existovať žiaden iný právny dôvod pre ich spracúvanie;
  • Právo vzniesť námietku, a to predovšetkým námietku proti spracúvaniu, na základe ktorej nebudú osobné údaje týmto spôsobom ďalej spracúvané;
  • Právo na prenos osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi na základe tohoto súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k inému prevádzkovateľovi;
  • Právo podať sťažnosť u príslušného odborového úradu, ktorým v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov.

a to za podmienok uvedených v § 21 až § 28 Zákona.

Každý súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete spoločnosti ANGELINI dobrovoľne a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

Odkazy na internetové stránky tretích osôb. Spoločnosť ANGELINI nie je zodpovedná za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré môže táto internetová stránka odkazovať. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

Cookies. Môžeme tiež od Vás zbierať údaje s použitím cookies, čo sú určité informácie uložené touto internetovou stránkou vo Vašom počítači. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa vrátite na túto internetovú stránku. Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok spoločnosti ANGELINI využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na umožnenie pohybu po internetovej stránke a využívanie jej funkcií. V prípade nesúhlasu s  používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti ANGELINI využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t. j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), sa považuje za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti ANGELINI využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.

Zmeny Pravidiel. Spoločnosť ANGELINI je oprávnená toto Prehlásenie kedykoľvek aktualizovať. Po vykonaní aktualizácie sa zmení dátum v časti „Posledná aktualizácia“ na konci tohto Prehlásenia.

Posledná aktualizácia: 24.5.2018


Rosalgin - granulát na prípravu vaginálneho roztoku a Rosalgin Easy - hotový vaginálny roztok sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo výplachy ženského pohlavného ústrojenstva. Účinnou látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom.