Špeciálne zásady ochrany súkromia

Špeciálne zásady ochrany súkromia (ďalej „Špeciálne zásady“) upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o., IČO: 48 116 351, so sídlom Júnová 33
831 01 Bratislava 3 (ďalej len „Spoločnosť“) spracováva osobné údaje v súvislosti s aktivitami a službami pri prevádzke www.rosalgin.sk (ďalej len „Webové stránky“).

Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich Webových stránok cítili bezpečne a príjemne. Z tohto dôvodu rešpektujeme dôvernosť Vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) .

S ohľadom na vyššie uvedené Vás tak Spoločnosť týmito Špeciálnymi zásadami informuje o tom, akým spôsobom, za akými účelmi a v akom rozsahu Spoločnosť využíva Vaše osobné údaje, a aké informácie o Vás ako používateľovi Webových stránok môže Spoločnosť spracovávať. V tejto súvislosti ďalej upozorňujeme, že podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov zo strany našej Spoločnosti nájdete v „Hlavných zásadách ochrany súkromia“, dostupných na adrese www.angelinipharma.sk

1. Základné informácie o spracovávaní osobných údajov Spoločnosťou

Spoločnosť spracováva presné a aktuálne osobné údaje na základe zákonného titulu, korektne a transparentným spôsobom, iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladá ich vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov iba po nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu spracovania a zaisťuje ich integritu a dôvernosť pomocou vhodných technických a organizačných opatrení a náležitého zabezpečenia pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením

2. Právne dôvody, účely a rozsah spracovania Vašich osobných údajov

Naša Spoločnosť je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov a na nasledujúce účely:

 1. Spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre oprávnené záujmy našej Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie
  1. Dotazníky webových poradní
   Pokiaľ v rámci našich Webových stránok vyplníte dotazník webovej poradne adresovaný našej Spoločnosti, spracovávame Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy a akýchkoľvek ďalších uvedených údajov na vybavenie Vami položenej otázky
  2. Registrácia a účasť v súťažiach
   V prípade, že sa zúčastňujete nami organizovanej súťaže (napr. súťaže organizovanej na našich Webových stránkach alebo inej súťaže organizovanej našou Spoločnosťou), spracováva naša Spoločnosť Vaše osobné údaje za účelom Vašej účasti v danej súťaži v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa na účely doručenia výhry.

3. Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Na účely nepretržitej optimalizácie a maximálnej prívetivosti používateľského rozhrania využívajú naše Webové stránky online webové analytické služby a sociálne pluginy uvedené nižšie. Tieto automaticky zbierané dáta nie sú spojené s dátami z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo spätne tieto dáta overiť v prípade, keď sme upozornení na konkrétne riziko ich zneužitia.

Naša Spoločnosť tak na Webových stránkach používa nasledujúce nástroje webovej analytiky:

 • Google Analytics

Naša Spoločnosť využíva plugin Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA (ďalej len „Google“). Plugin Google Analytics analyzuje Vaše využívanie našich Webových stránok a ďalšie online aktivity v rámci internetu. Prostredníctvom pluginu Google Analytics dochádza k prepojovaniu dát vygenerovaných Google Analytics a súbormi cookies našej Spoločnosti. Keďže však naša Spoločnosť aktivovala funkciu anonymizácie IP adries, je Vaša IP adresa bezprostredne po vstupe dát do zbernej siete Google Analytics anonymizovaná.

Zhromažďovaniu dát vygenerovaných súbormi Cookies a ich používaniu spoločnosťou Google Analytics môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu dostupného tu). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na tejto stránke alebo na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Google Ads

Naša Spoločnosť od spoločnosti Google ďalej využíva plugin Google Ads, ktorý nám pomáha zistiť, s akou efektivitou vedú kliknutia na našu reklamu k žiaducim aktivitám zákazníkov – napríklad k registráciám na odber newslettera, prehliadnutiu cieľovej stránky atď. Naše Webové stránky využívajú aj technológie retargetingu spoločnosti Google , Ktoré umožňujú zobrazovať naše reklamy návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty. Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov súvisiacich s Google Ads nájdete tu.

 • Sklik

Naše Webové stránky využívajú technológie retargetingu služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov (ďalej len „Seznam“). Tento plugin našej Spoločnosti umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v sieti Seznamu. Pri používaní tohto pluginu však nedochádza k spracovaniu osobných údajov. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Pokiaľ Vás zaujíma konkrétny zdroj spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na našu Spoločnosť s touto otázkou obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

4. Príjemcovia Vašich osobných údajov

Naša Spoločnosť je oprávnená za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi odovzdať Vaše osobné údaje za účelom ďalšieho spracovania osobám (príjemcom), ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vyššie uvedenými príjemcami osobných údajov sú najmä tieto kategórie príjemcov:

 • externé subjekty zaisťujúce on-line marketingové aktivity pre našu Spoločnosť
 • externé subjekty zaisťujúce organizovanie spotrebiteľských súťaží našej Spoločnosti;
 • poskytovatelia marketingového softwaru;

5. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba po dobu potrebnú na naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Akonáhle je účel spracovania osobných údajov naplnený a neexistuje žiadny ďalší účel ani právny dôvod, pre ktorý by sme boli oprávnení osobné údaje spracovávať, vykonávame výmaz osobných údajov.

Konkrétne Vaše osobné údaje spracovávame po nižšie uvedenú dobu:

 1. Doba spracovania osobných údajov nevyhnutná pre oprávnené záujmy našej Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie
  1. Dotazníky webových poradní
   Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na odpoveď na Vašu otázku. Ďalej uchovávame Vaše osobné údaje po dobu, kedy ju potrebujeme na uplatnenie a vymáhanie prípadných našich nárokov voči Vám či našej obrany proti Vami uplatneným nárokom voči nám (po dobu premlčacej lehoty).
  2. Registrácia a účasť v súťažiach
   Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania danej súťaže a po jej ukončení po dobu 3 rokov.

6. Zasielanie údajov do tretích krajín

V rámci používania pluginu Google Analytics odovzdávame niektoré Vaše osobné údaje do Spojených štátov amerických spoločnosti Google, ktorá sa zaviazala k dodržiavaniu zásad programu „Privacy Shield“ (tzv. štít na ochranu súkromia). Tento program zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe Rozhodnutia Komisie 2016/1250 z dňa 12. júla 2016.

S výnimkou prenosu osobných údajov spoločnostiam Google a Facebook nie sú Vaše osobné údaje odovzdávané do krajín mimo EÚ a/alebo EHP.

7. Poučenie o Vašich právach

Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás naša Spoločnosť spracováva, na ich opravu alebo výmaz, na obmedzenie spracovania osobných údajov a právo na prenositeľnosť osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, ktoré budú v námietke popísané. Podrobné informácie o Vašich právach vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov nájdete v Hlavných zásadách ochrany súkromia, dostupných na www.angelinipharma.sk

8. Ako uplatniť Vaše práva a ako získať bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Na uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Špeciálnych zásad alebo spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť vzorový formulár dostupný na www.angelinipharma.sk, alebo nás môžete taktiež kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

Kontaktné údaje Spoločnosti

Meno: Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.

Korešpondenčná adresa: Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o., Júnová 33, 831 01 Bratislava 3
E-mail: office@angelini.sk

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov

Meno: KROČKA & PARTNERS s.r.o.

Korešpondenčná adresa: KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava
E-mail: dpo@krockapartners.sk

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorný úrad v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.

Dňa 31. marca 2019