Prehlásenie

Tento text obsahuje všeobecné informácie ohľadne právneho charakteru stránok www.rosalgin.sk a najmä úpravu práv a povinností tretích osôb voči spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. pri prístupe na stránky a používaní informácií tu obsiahnutých. Čítajte prosím tieto informácie so zvýšenou pozornosťou.

Nič, čo je tu uvedené, nesmie byť považované za podávanie rád, návodov alebo doporučení v konkrétnych situáciách (pri skutočných zdravotných problémoch) a na nič, čo je obsahom tejto stránky nemá byť nazerané ako na základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo činnosť. S konkrétnymi problémami a otázkami je vždy nutné obrátiť sa na lekára alebo ďalších odborníkov v zdravotníctve. Spoločnosť nenesie akúkoľvek zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť a úplnosť alebo za použitie alebo využitie informácií, ktoré sú na týchto stránkach. Spoločnosť sa vyslovene zrieka zodpovednosti za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií tu uvedených do súladu so skutočnosťou v čase.

Všetci používatelia súhlasia s tým, že prístup a používanie týchto internetových stránok sú na ich vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť nepreskúmala obsah všetkých súvisejúcich stránok a odkazy, ktoré sú s touto stránkou prepojené. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť všetkých aspektov uvedených informácií. Všetci používatelia súhlasia s tým, že otvorenie stránok, na ktoré sú na tejto stránke odkazy, alebo sú s touto stránkou prepojené, je na ich vlastnú zodpovednosť.

Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do stránok, alebo ich nepovoleným použitím alebo ich jednotlivých zložiek, môže dôjsť k porušeniu autorských alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorej patrí právo na udelenie súhlasu s použitím diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií, sú protiprávne a postihnuteľné v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.

Uvedená spoločnosť, ako i ďalšie fyzické a právnické osoby sú držiteľmi registrovaných ochranných známok, patentov a ďalších oprávnení v oblasti priemyslových práv alebo iných práv k nehmotným majetkom, ktoré sú prezentované na týchto stránkách. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu alebo grafického vyobrazenia alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi vrátane ich napodobnenie, môže viesť k porušeniu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže alebo v oblasti práv k nehmotným majetkom.

Autorom všetkych textov a odborným garantom tohoto portálu je MUDr. Zuzana Líbalová.